بخشنامه: گمرک جمهوری اسلامی ایران تاریخ صدور: ۱۸ مهر ۱۳۹۴ شماره بخشنامه: ۲۲۳/۲۴/۲۰۶/۸۵۹۱/۹۴/۱۲۸۵۳۰ مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره ۲۲۳/۲۴/۲۰۶/۸۵۹۱/۹۴/۱۲۸۵۳۰ را به شرح زیر اعلام نموده است: در اجاری تبصره ۶ قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسات ۵۷۴ – ۹۴/۳/۱۹ و ۵۷۸ – ۹۴/۴/۲۳ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع مدل سواری های Volvo سال ۲۰۱۵ ساخت سوئد به نمایندگی شرکت افراموتور به شرح جدول ذیل ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزش گزاری خودروهای سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در …