مبالغ واریزی خودرو سواری TOYOTA – 2014     ردیف نوع خودرو TOYOTA ارزش گمرکی USD واریزی به گمرک استاندارد و بازرسی خودرو انبارداری و متفرقه تبصره ۱۳ بیمه خزانه %۱۰ عوارض و مالیات (شماره گذاری ) ثبت سفارش کارمزد ترخیص جمع کل (ریال) ۱ تویوتا کرولا GLI – 1.8 L ۱۸,۵۳۱ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ – – ۵۴۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲ تویوتا کمری GLX – 2.5 L ۲۲,۱۱۸ ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ – – ۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳ لکسوس ES250 2.5 ۳۳,۰۱۹ ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ – – ۹۸۰,۷۰۰,۰۰۰ ۴ لکسوس IS250 2.6 ۳۱,۶۵۶ …