مدیرکل استانداردها، آموزش و گواهینامه‎های‎ دریانوردی سازمان بنادرو دریانوردی از ابقاء ایران در لیست سفید کنوانسیون STCW تا پنج سال آینده خبر داد.