مبالغ واریزی خودرو سواری KIA – 2014   ردیف نوع خودرو KIA 2014 ارزش گمرکی USD واریزی به گمرک استاندارد و بازرسی خودرو انبارداری تبصره ۱۳ بیمه %۱۰ خزانه عوارض و مالیات شماره گذاری ثبت سفارش دستمزد ترخیص جمع کل (ریال) ۱ اپتیما ۲۴۰۰ ۲۰,۹۲۵ ۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ – – ۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲ اسپورتیج ۲۴۰۰ ۲۰,۱۳۴ ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ – – ۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳ سراتو YD 2000cc ۱۷,۶۶۷ ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ – – ۵۱۹,۶۰۰,۰۰۰     مبالغ واریزی خودرو سواری KIA – 2015   ردیف نوع خودرو KIA 2015 ارزش …