مبالغ واریزی خودروی سواری HYUNDAI – 2014   ردیف نوع خودرو HYUNDAI 2014 ارزش گمرکی USD واریزی به گمرک استاندارد و بازرسی خودرو انبارداری و متفرقه تبصره ۱۳ بیمه خزانه %۱۰ عوارض و مالیات شماره گذاری ثبت سفارش کارمزد ترخیص جمع کل (ریال) ۱ هیوندای سانتافه ۲۰,۴۰۰ ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ – – ۶۸۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲ هیوندای ولستر هیوندای ولستر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ – – ۵۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۳ هیوندای النترا ۱۵,۹۰۰ ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ – – ۴۹۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴ هیوندای سوناتا YF ۲۰,۱۵۶ ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ – – …