رئيس كل گمرك ويتنام از قسمتهاي مختلف گمرك تهران بازديد كرد.   به گزارش روابط عمومي گمرك تهران احمد كارگري مدير كل گمرك تهران در اين بازديد رئيس كل گمرك ويتنام را همراهي نموده و بارويه هاي گمركي موجود وساختار گمرك ايران در اين گمرك ايشان را آشنا كرد . مدير كل گمرك تهران در اين بازديد با اشاره به اين كه گمرك تهران در چارچوب وظايف اصلي خود كه نظارت بر ورود و خروج كالا از كشور، تامين درآمد براي دولت و مبارزه باقاچاق است تلاش كرده تا با تامين رضايت مندي مراجعين ، اهداف خود را عملي نمايد. …