معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ورود سه دستگاه خودرو ب.ام‌.و هیبریدی توضیحاتی ارائه کرد.