تسهیل فرآیند ثبت سفارش و حذف فرآیندهای غیر ضروری به اطلاع میرساند از تاریخ ۲۶/۷/۹۳ در حدود ۲۰۰۰ ردیف H.S که فهرست نهایی آن در سایت ثبتارش جهت اطلاع عموم قابل رویت است ، از شمول انجام کارشناسی مستثنی و توسط متقاضیان تایید نهایی خواهند شد …