به گزارش روابط عمومي گمرک ايران،در۱۰ماهه سالجاري به ارزش ۴۲ ميليارد و ۵۸۴ ميليون دلار انواع كالا صادر و ۴۳ ميليارد و ۶۷۷ ميليون دلار انواع كالا وارد كشورمان شده است.
بنابراين گزارش صادارت غير نفتي كشورمان در اين مدت ۲۴ و ۲۱صدم درصد و واردات كشورمان ۱۵ و ۴۴صدم درصد رشد داشته است …