۱-  اخذ پروفرما (proforma) از شرکت فروشنده. ۲-  مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی جهت تکمیل فرم ثبت سفارش. ۳-  اخذ مجوز و ورود طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمان‌های مربوط. ۴-  مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه‌نامه. ۵-  ثبت سفارش در بانک واسطه معامله. به منظور ثبت سفارش کالا در بانک، پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتبار بانضمام فرم بانکی و پروفرما بیمه‌نامه و اجازه‌نامه نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام می‌نماییم. میزان حق ثبت سفارش به موجب قانون بودجه معین می‌گردد. • پروفرما واردکنندگان پس از مطالعه مقررات و آیین‌نامه و بخشنامه‌های مربوط …