مراسم روز جهاني گمرك با حضور كاركنان در گمركات سراسر كشور برگزار مي شود .