• خشنامه گمرک در مورد ممنوعيت صادرات انواع چوب

• بخشنامه گمرک در مورد ارزش گمرکی و قيمت خودرو سواری HYUNDAI مدل SONATA 2015

• بخشنامه گمرک در مورد ارزش کاميون کشنده FAW مدل CA4180J6 سال ۲۰۱۴