گمرک ایران، بخشنامه تخفيف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله خودروهای ساخت داخل با مصرف كمتر از ۶ ليتر در يكصد كيلومتر مسافت در چرخه برون شهری را ابلاغ کرد. در بخشنامه گمرک آمده است: «پيرو بخشنامه شماره ۱۲۷۸۳۶/۱۲۷۲۹۴/۷۰۲/۲۱۰۳۸/۷۳/۱۴۰- ۸/ ۶ / ۸۸ موضوع تصويب نامه شماره ۱۹۱۲۲/ت/۴۲۲۸۱ ک مورخ ۱/ ۲ / ۸۸ هيات وزيران مبني بر تخفيف سود بازرگاني خودروهاي وارداتي و قطعات منفصله خودروها ساخت داخل با مصرف كمتر از شش ليتر در يكصد (۱۰۰) كيلومتر مسافت در چرخه برون شهري به شرح مندرج در مصوبه، به پيوست تصوير نامه شماره ۸۰۴۳۲ مورخ ۲۲/ ۱۰ / …