احمد كارگري مدير كل گمرك تهران اعلام كرد : با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال گمرك تهران به منظور خدمت رساني به تجار وبازرگانان وتوليدكنندگان اقدام به افزايش ساعت كاري نموده است .