مسعود كرباسيان ، معاون وزير امور اقتصاد و دارايي و رئيس‌كل گمرك جمهوري اسلامي ايران با حضور در كتابخانه ملي ضمن ديدار با سيد رضا صالحي اميري از بخش‌هاي مختلف اين مجموعه بازديد كرد.