سه برند كره‌اي در ايران به تنهايي توانسته‌اند ٦٠ درصد از بازار خودروهاي وارداتي ايران را به نام خود ثبت كنند. نیم نگاهی به حجم واردات خودروهای مختلف به ایران در سال ٩٤ نشان می‌دهد که کره‌ای‌ها توانسته‌اند بیشترین سهم بازار خودروهای وارداتی ایران را به نام خود بزنند. به گونه‌اي كه سه برند كره‌اي در ايران به تنهايي توانسته‌اند ٦٠ درصد از بازار خودروهاي وارداتي ايران را به نام خود ثبت كنند. به گزارش اعتماد، بعد از كره‌اي‌ها طبق آمار موجود ژاپني‌ها توانسته‌اند با ١٧ درصد سهم خودروهاي وارداتي به ايران را به نام خود ثبت كنند، اين در …