اجراي طرح پنجره واحد مجازي با هدف شتاب گيري فرايندهاي گمركات ، اولويت اصلي اين سازمان است.