» بازار اقتصادی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
دعوت از بخش خصوصی شیلی برای حضور در بازار اقتصادی ایران

دعوت از بخش خصوصی شیلی برای حضور در بازار اقتصادی ایران

معاون اروپا و آمریکا وزیر امور خارجه با اشاره به ظرفیتهای تجاری و فرصتهای سرمایه گذاری کشورمان، از تجار بخش خصوصی شیلی برای حضور در بازار اقتصادی ایران دعوت کرد.

ادامه مطلب