تعريف – بارنامه سند اصلى انتقال مالکيت کالا از فروشنده به خريدار است. در اصطلاح بين‌المللى بارنامه کشتى را Bill of Landing و راه‌نامه کاميون را CMR مى‌نامند.   C.M.R سندى است که در مسير حمل با کاميون مورد استفاده قرار مى‌گيرد و مخصوص حمل‌کننده‌ها است. اين سند تحت مقررات کنوانسيون بين‌المللى حمل و نقل جاده‌اى کالا C.M.R يا مقررات بين‌المللى حمل کالا از طريق جاده صادر مى‌گردد. اين سند غير قابل انتقال بوده و به منزله رسيد کالا تلقى مى‌گردد.   ۱ – بارنامه دريائي (Bill of Landing) ۲ – بارنامه حمل سراسري Trough B/L ۳ – …