فرمانده انتظامی استان ایلام مسدود کردن مدخل های ورودی ایلام را برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق از مهم ترین راهبردهای پلیس استان در سال ۹۵ عنوان کرد. به نفل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سردار نورعلی یاری اظهار داشت: یکی از رویکردهای اساسی ناجا بر اساس تاکید مقام معظم رهبری در سال جدید مبارزه قاطع و جدی با قاچاقچیان کالاست، چراکه بنا به فرمایش معظم له ورود، کالاهای قاچاق بزرگترین ضربه را به اقتصاد و تولیدات داخلی وارد می کند. وی با اشاره به اینکه نیرو انتظامی نیز بنا بر وظایف محوله تمامی مدخل های ورودی در مرزها را …