در حاشيه اجلاس جاده ابريشم جديد انجام شد بررسي اقدامات مشترك گمرك ايران و اتحاديه حمل و نقل جاده اي (ايرو ) براي توسعه ترانزيت اقدامات مشترك گمرك جمهموري اسلامي ايران و اتحاديه حمل و نقل جاده اي براي توسعه و تسهيل ترانزيت بررسي شد.