مقدمات توسعه همكاريهاي تجاري ميان ایران و افغانستان فراهم شد   گمركات ايران و افغانستان ۳يادداشت تفاهم امضا كردند گمركات ايران و افغانستان با هدف گسترش مبادلات تجاري ۳يادداشت تفاهم امضا كردند.   به گزارش روابط عمومي گمرك ايران،اين يادداشت تفاهم ها به امضاي دكتر كرباسيان رييس كل گمرك ايران و دكتر نجيب اله وردك رييس عمومي گمركات افغانستان در تهران رسيد كه مهمترين سند همكاريهاي گمركي دو كشور به شمار مي رود و با اجرايي شدن آنها فصل جديدي در همكاريهاي گمركي ايران و افغانستان آغاز خواهد شد. اين يادداشت تفاهم ها در سه موضوع بسيار مهم به امضاي …