رئیس قرارگاه حماسه اقتصادی گفت: “خانه تجارت ایران و آمریکا” برای جذب سرمایه‌های ایرانیان در این کشور و سرمایه گذاری‌های مشترک تشکیل شد.   رئیس قرارگاه حماسه اقتصادی گفت: “خانه تجارت ایران و آمریکا” برای جذب سرمایه‌های ایرانیان در این کشور و سرمایه گذاری‌های مشترک تشکیل شد.   علیرضا ناطقی با اعلام این خبر افزود: ۵۲هزار بنگاه اقتصادی تعطیل یا نیمه‌تعطیل داریم که در ۸ سال گذشته از مسیر تولید خارج شده‌اند.   وی خاطرنشان کرد: این امر نتیجه افزایش تورم، عدم ارائه منابع به تولید، تحریم و … است که راه اندازی دوباره آنها نیاز به ۹۳هزار میلیارد تومان …