مقررات گمرکی مربوط به ورود کالاهای مسافران و ایرانیان مقیم خارج از کشور : الف )ماده ۵۸آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی : باستناد ماده ۵۸آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اسباب سفر و اشیاءشخصی مسافر در موقع حرکت خود از مبداء بعنوان بار برای حمل به موسسات حمل و نقل (نظیر پست ) تسلیم ولو اینکه یک ماه قبل یا یک ماه بعد از ورود مسافر وارد شود ، اسباب سفر واشیا شخصی همراه مسافر مخسوب میگردد و ترخیص آن با ارائه گذرنامه مسافر انجام خواهد شد. ب)بند ۶ ماده ۳۷قانون امور گمرکی : ایرانیان مقیم خارج از کشور …