بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوعBTOCرا خرده فروشی تشکیل می دهد .   تجارتBTOC (Business to Customer)فروشنده به مصرف کننده بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوعBTOCرا خرده فروشی تشکیل می دهد . این نوع تجارت با گسترش وب به سرعت افزایش پیدا کردو اکنون به راحتی می توان انواع و اقسام کالا ازشیرینی گرفته تا اتومبیل و نرم افزارهای کامپیوتری را از طریق اینترنت خریداری کردBTOC. از حدودپنج سال پیش با راه اندازی سایتهایی چونamazonوCDNOWآغاز شد .   jeff Bezorموسس شرکتamazonسایت خود را فقط برای فروش کتاب از طریق اینترنت راه اندازی کرد و این ایده …