دكتر مسعود كرباسيان رئيس‌كل گمرك ايران در احكام جداگانه‌اي عبدالرضا غلامي را به سمت مديركل دفتر صادرات و خداكرم اسكندري را با حفظ پست سازماني به سمت سرپرست دفتر بررسي و تعيين تعرفه منصوب كرد. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، غلامي پيش از اين مديركل دفتر بررسي و تعيين تعرفه بود و اسكندري نيز سمت مديركل دفتر تعيين ارزش در گمرك ايران را به عهده داشت. همچنين دكتر كرباسيان در حكم ديگري پورالحسيني را به سمت سرپرست اداره كل بازبيني و حسابرسي پس از ترخيص منصوب كرد. وي پيش از اين انتصاب معاون اداره كل بازبيني و حسابرسي پس …