رییس سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل ۲۲ بندی توافق مالیاتی سازمان امور مالیاتی و اصناف و جدول نحوه محاسبه مالیات بر عملکرد را ابلاغ کرد.