امروزه به کمک تکنولوژی هم می‌توان تعهدات تجاری بست و معاملاتی را به‌صورت غیرحضوری و غیرفیزیکی انجام داد و در واقع تجارت کرد. امضای دیجیتال