در حالی که تحریم های بانکی ایران در عمل لغو نشده و بسیاری از بانک های بزرگ اروپایی به دلیل ترس از مجازات های آمریکا روابط با ایران را از سر نگرفته اند مقامات آمریکایی مدعی اند به همه تعهدات خود بر اساس برجام عمل کرده اند. معاون وزیر خارجه آمریکا و هماهنگ کننده اجرای توافق هسته ای در واکنش به تاکید ایران برای رفع نگرانی بانک های اروپایی توسط آمریکا گفت: «دولت آمریکا نمی تواند به بانکها دستور دهد اقداماتی را انجام دهند که پرخطر می دانند». جارت بالانک این اظهارات را در  حاشیه کنفرانس روابط ایران و اروپا …