اخیرا مزایده هایی که از سوی سازمان اموال تملیکی برای فروش کالای قاچاق مکشوفه برگزار می شود، مورد انتقاد مسئولین و صاحب نظران قرار گرفته است تا جایی برخی این مزایده ها را مسیری برای ورود قانونی کالای قاچاق کشف نشده به چرخه مصرف می دانند. در حوزه قاچاق کالا بحثهای مختلفی در مورد نحوه کشف و مبارزه با فرایند قاچاق، منشا  قاچاق، اشخاص محوری و گلوگاههای اصلی قاچاق به کشور، بیان شده اما اخیرا اظهاراتی در مورد نحوه برخورد با کالای قاچاق و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه مطرح شده است که به نوع خود جالب توجه میباشد. سازمان جمع …