میزان تراز تجاری ایران و روسیه در سال گذشته در حدود ۹۲۳ میلیون دلار بوده که تنها در حدود ۲۹۱ میلیون دلار آن صادرات از ایران به روسیه بوده است. با این حال بررسی روند تجاری بین این دو کشور در پنج سال اخیر گویای نوسان در مبادلات آنها است.