» اقتصاد و گمرک

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
صادرات و واردات

نقش گمرک در صادرات و واردات

 مساله بررسی آمار صادرات و واردات از اهمیت زیادی برخوردار است. در مورد صادرات، نظر به محدودیت اقلام صادرات کشور، مشکل چندانی مشاهده نمی شود لیکن در بخش واردات چنانچه اجمالاً نظری به نشریه های آمار گمرک و بازرگانی خارجی بیاندازیم، ملاحظه خواهد شد که تفکیک کالاها، اعم از سرمایه ای یا مصرفی و تقسیم […]

ادامه مطلب