مساله بررسی آمار صادرات و واردات از اهمیت زیادی برخوردار است. در مورد صادرات، نظر به محدودیت اقلام صادرات کشور، مشکل چندانی مشاهده نمی شود لیکن در بخش واردات چنانچه اجمالاً نظری به نشریه های آمار گمرک و بازرگانی خارجی بیاندازیم، ملاحظه خواهد شد که تفکیک کالاها، اعم از سرمایه ای یا مصرفی و تقسیم ریز اقلام متنوع کالاهای وارداتی به جهت رعایت اختصار در انتخاب عناوین هر ردیف از تعرفه و جدول طبقه بندی کالا که ضمیمه مقررات عمومی صادرات و واردات همه ساله منتشر می شود، تا چه حد شناخت اقلام متنوع و استخرج هر یک را غیر …