بازرس هيات مديره خانه صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان گفت: صادرات پايدار، راهکار عملي رونق اقتصادي، اقتصاد مقاومتي و خروج از رکود است.محمدرضا کبيري ناييني اظهار کرد: از آنجا که بهره‌وري از ارکان اقتصاد مقاومتي است، در گام نخست نياز به آمايش عملکرد توليد و تجارت و سپس شناسايي مزيت‌هاي نسبي توليدي و صادراتي کشور داريم تا در راستاي بهبود و گسترش آن گام برداريم. وي تاکيدکرد: واردات و قوانين و تعرفه‌ها بايد در جهت حمايت از صادرات و توليد و سمت و سوي واردات نيز بايد به سمت انتقال دانش و فناوري باشد. کبيري ناييني کوچک کردن دولت و …