» اقتصاد جهان

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
جهان در انتظار توافق هسته ای ایران و غرب

جهان در انتظار توافق هسته ای ایران و غرب

‘توافق نهایی ایران و گروه 1+5 باعث خواهد شد تا انتظار کشورهای منطقه و جهان برای باز شدن مسیرهای سودآور اقتصاد و تجارت به سمت ایران به پایان برسد ضمن اینکه پاکستان هم چشم امید به منابع انرژی ایران دوخته است.’ این بخشی از سرمقاله امروز روزنامه انگلیسی زبان اکسپرس تریبیون پاکستان است.   در […]

ادامه مطلب