‘توافق نهایی ایران و گروه ۱+۵ باعث خواهد شد تا انتظار کشورهای منطقه و جهان برای باز شدن مسیرهای سودآور اقتصاد و تجارت به سمت ایران به پایان برسد ضمن اینکه پاکستان هم چشم امید به منابع انرژی ایران دوخته است.’ این بخشی از سرمقاله امروز روزنامه انگلیسی زبان اکسپرس تریبیون پاکستان است.   در ادامه سرمقاله روز دوشنبه اکسپرس تریبیون آمده است: از روز نهم تیرماه جاری که قرار بود مذاکرات جاری ایران و گروه ۱+۵ در هتل کوبورگ وین به توافق نهایی بیانجامد، نزدیک به دو هفته سپری می شود و مذاکرات تا این لحظه با حساسیت فوق …