احمد كارگري مدير كل گمرك تهران اظهار داشت : با اجراي سامانه اظهار از راه دور در اين گمرك زمان انجام تشريفات گمركي كاهش وحجم فعاليت افزايش يافته وهمچنين درآمد اين گمرك در پنج ماهه سال جاري ۹۲در صد افزايش داشته است. كارگري اشاره كرد: تعداد اظهارنامه هاي واردات كالا دراين گمرك در پنج ماهه اول سال جاري ۲۱۹۶۵ فقره بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد افزايش داشته است و ارزش كالاهاي وارداتي در مدت ياد شده بالغ بر دو ميليارد و۲۶۶ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷درصد افزايش نشان داده است …