درآمد گمرك شهيد رجايي هرمزگان در ۵ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزايش داشت. مديركل گمرك شهيد رجايي بندر عباس با اعلام اين خبر افزود : در اين مدت بيش از ۱۹ هزار ميليارد ريال درآمد عايدگمرك شهيد رجايي شد . ارونقي الكترونيكي شدن سامانه جامع گمركي در زمينه واردات را ازمهمترين علل افزايش درآمد گمركي بندرشهيد رجايي برشمرد و افزود : درآمد گمركات از حقوق گمركي كالاي وارداتي تامين مي شود. و ي همچنين از صدور بيش از ۱۰ ميليون و ۳۰۶ هزار تن كالا به ارزش بيش از ۲ ميليارد و ۸۴۲ ميليون …