مدیر امور تنظیم بازار جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر روسیه جزو بازارهای اصلی صادرات محصولات کشاورزی خراسان رضوی است. یکی از اقدامات بسیار مهم و اساسی که در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان‌های استانی قرار گرفته مقوله تنظیم بازار با توجه به توانمندی‌های داخلی و صادر کردن محصولات با استفاده از ساز و کارهای دارای سود است. این اقدام در خراسان رضوی با توجه به جمعیت بالا و ورود تعداد زیادی زائر در سال و همچنین تنوع و کیفیت محصولات کشاورزی اهمیت مضاعفی پیدا کرده که باید بتوان به نحوی مسائل را …