صادرات غيرنفتي از گمرك همدان در دو ماهه اخير با رشد ۵۰ درصدي در ارزش همراه بوده است.