مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با افزایش اختیارات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد مخالفت کرده و جهت بررسی‌های بیشتر این ماده را به کمیسیون مربوطه ارجاع داد.بر اساس ماده الحاقی ۶۰ لایحه مذکور، مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب شده و مسئولیت نظارت و هماهنگی در چگونگی انجام وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی مستقر در این مناطق به استثنای دستگاه‌های دفاعی و امنیتی و سیاسی را عهده دار می‌باشند.همچنین اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق …