احمد كارگري مدير كل گمرك تهران اعلام كرد: در دو ماه اول سال جاري درآمد اين گمرك۵۳ افزايش داشته است . كارگري اشاره نمود: تعداد اظهارنامه هاي واردات كالا دراين گمرك در دو ماهه اول ۵۶۶۵ فقره بود كه و ارزش كالاهاي وارداتي در مدت ياد شده بالغ بر ۵۱۸ ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸درصد افزايش نشان داده است . وي افزود : مقدار كالاهاي اساسي كه دراين دوماهه از اين گمرك ترخيص گرديده بيش از۴۲۱۰ تن مي باشد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۴ در صد افزايش داشته است.همچنين دردو ماهه …