اعتبار اسنادی تعهد مشروط یک بانک (بنا به درخواست خریدار) می باشد مبنی بر اینکه در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده در مدت معین اقدام به پرداخت یا تعهد پرداخت به او نماید.   در ماده ۲ قواعد متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) تعریف اعتبار اسنادی به شرح زیر ارایه شده است: از نظر این مقررات عبارت ” اعتبارات اسنادی” و “اعتبارات ضمانتی“ به معنای هرگونه ترتیباتی است که بموجب آن یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا به تقاضا و یا دستورات یک مشتری (متقاضی اعتبار) یا از طرف خود موظف میشود …