تأکید می گردد از پذیرش لیست قبوض انبار به صورت پیوست اظهارنامه خودداری و در این گونه موارد با توجه به فضای محدود خانه مربوطه در اظهارنامه با افزودن به اقلام اظهارنامه نسبت به درج کلیه شماره قبض انبارها اقدام نموده و اکیداً از پذیرش قبض انبارهای تجمیعی خودداری نمایند.