» اظهار كالاهاي صادراتی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

اظهار كالاهاي صادراتي و ارسال مجوزها به گمرک الكترونيكي شد

با دستور ويژه رئيس جمهور اظهار كالاهاي صادراتي و ارسال مجوزها به گمرك الكترونيكي شد با دستور ويژه رئيس جمهور به گمرك، اظهار كليه كالاهاي صادراتي و ارسال مجوزها از اين پس الكترونيكي انجام مي گيرد. اين اقدام بر اساس دستور رئيس جمهور و مصوبه هيئت وزيران در خصوص اجراي سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي […]

ادامه مطلب