با دستور ويژه رئيس جمهور اظهار كالاهاي صادراتي و ارسال مجوزها به گمرك الكترونيكي شد با دستور ويژه رئيس جمهور به گمرك، اظهار كليه كالاهاي صادراتي و ارسال مجوزها از اين پس الكترونيكي انجام مي گيرد. اين اقدام بر اساس دستور رئيس جمهور و مصوبه هيئت وزيران در خصوص اجراي سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي و تسهيل تجارت صورت مي گيرد و كليه صادر كنندگان ار اين پس مي بايست با ورود به سامانه مذكور به آدرس  epl.irica.ir اقدام به اظهار الكترونيكي و ارسال تمامي اسناد و مجوزها نمايند. ضمناً فايل راهنماي مربوطه نيز در فايل ذيل قابل دريافت مي باشد. …