گمرك ايران در اطلاعيه اي از صاحبان كالا، اظهار كنندگان و شركت هاي كشتيراني درخواست كرد تا با توجه به راه اندازي پنجره واحد تجارت فرامرزي و مانيفست الكترونيكي، اطلاعات كامل صاحبان كالا را در بارنامه و ترخيصيه قيد نمايند.