حق‌العملكار در گمرك به شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي) اطلاق مي‌شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به شخص ديگري را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام ‌مي‌دهد . براي اين منظور مي‌بايست قبلا طبق مقررات مربوطه پروانه مخصوص اين شغل را از گمرك ايران دريافت نموده باشد .   تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرک: حق العمل کاردر گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد طبق تعریف شورای همکاری …