اصول حاکم بر قرارداد بیمه   اصل (حد اعلای) حس نیت ( good faith ) تمام قراردادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشند ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است. برای طرف بیمه گر این امکان وجود ندارد که قبل از صدور بیمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی هر یک از اموالی را که برای بیمه کردن به او عرضه می شود از نزدیک ملاحظه و کیفیت خطر آن را ارزیابی کند.   اصل غرامت یا اصل زیان بیمه قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به موال …