از ابتدای سال ۱۳۹۴ طبقات تعرفه ای به ۱۰ طبقه کاهش یافته است و بالاترین طبقه ۷۵ درصد خواهد بود.