حق العمل گمرکی شخصی که به امور گمرکی و اظهارنامه کلا به گمرکی اشتغال داشته و به طور غیر مستقیم امور گمرکی را از طرف شخصی دیگر انجام می دهد. قانون گمرکی شامل مقررات قانون و آئین نامه ای مربوط به ورود و صدور کالا و آنچه که مخصوصاً اعمال و اجرای آن به عهده گمرک محول شده و هر نوع مقرراتی است که بر طبق اختیارات قانون گمرکی وضع شده است. نظارت گمرکی اقداماتی که برای تضمین اجرای قانون و مقرراتی که گمرک مسئول اجرای آن هاست، به عمل می آید. این اقدامات ممکن است کلی باشند. مثلاً در …