برگزاري نمايشگاه تخصصي دستاوردهاي پيشگيري و مقابله با جعل اسناد   نخستين نمايشگاه تخصصي دستاوردهاي پيشگيري و مقابله با جعل اسناد با حضور گمرك جمهوري اسلامي ايران برگزار شد.