( تعهد وارد کننده کالا برای استفاده خاص) نمونه فرم تعهد شهید رجایی مربوط به شرکت وارد کننده ( غیر تولیدی ) جهت استفاده در واحد تولیدی